Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluElektrotechnická spôsobilosť
Celkový rozsah87,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti informačných a sieťových technológií potrebné pre výkon prác pri údržbe, oprave a montáži elektrotechnických zariadení, ktoré majú absolvované potrebné elektrotechnické vzdelanie.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie čítať elektrotechnickú dokumentáciu, používať elektrotechnické normy, vyhotovovať elektroinštaláciu v objektoch budov. Ovláda princípy činnosti a použitia elektrických strojov, prístrojov a zariadení, meraní v elektrotechnike. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany pri práci na elektrotechnických zariadeniach. Je pripravený absolvovať skúšky elektrotechnickej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 podľa §21 „Elektrotechnik“.
Odborný garantIng. Igor Palica
LektoriIng. Igor Palica , Ing. Peter Remiš