Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluElektrotechnická spôsobilosť
Celkový rozsah87,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti elektrotechniky, potrebné pre výkon prác pri údržbe, oprave a montáži elektrotechnických zariadení, ktoré majú absolvované potrebné elektrotechnické vzdelanie.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie čítať elektrotechnickú dokumentáciu, používať elektrotechnické normy, vyhotovovať elektroinštaláciu v objektoch budov. Ovláda princípy činnosti a použitia elektrických strojov, prístrojov a zariadení, meraní v elektrotechnike. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany pri práci na elektrotechnických zariadeniach. Je pripravený absolvovať skúšky elektrotechnickej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 podľa §21 „Elektrotechnik“.
Odborný garantIng. Igor Palica
LektoriIng. Igor Palica , Ing. Peter Remiš