Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieYSC, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieSaleziánska 42, 917 01 Trnava
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnické minimum
Názov moduluElektrotechnické minimum
Celkový rozsah400,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3386/2019/73/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác pri montáži, oprave a údržbe elektrotechnických zariadení.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu vie použiť správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu v pracovnom styku, definovať základné elektrotechnické pojmy, elektrotechnické materiály používané v elektrotechnike na základe ich vlastností, definovať funkciu elektrických strojov a prístrojov, definovať siete a sústavy nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia. Vie zvoliť účinné ochranné a istiace prvky v elektrických obvodoch. Vie samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody, vie merať s meracími prístrojmi elektrické veličiny a vyhodnotiť ich, navrhnúť, zostaviť, zapojiť a oživiť elektrické obvody. Pozná zásady poskytovania prvej pomoci v prípade úrazu elektrickým prúdom. Získa vedomosti a zručnosti potrebné na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
Odborný garantMgr. Slavomír Žatko
Lektori Daniel Ďatel , Vladimír Mládek , Doc. RNDr. Vladimír Labaš PhD., Mgr. Gabriel Žatko , Mgr. Slavomír Žatko , Mgr. Slavomír Žatko , RNDr. Igor Jančuška PhD.