Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuTribotechnik
Názov moduluTribotechnik
Celkový rozsah18,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2013/118/1
Dátum vydania potvrdenia14. 10. 2013
Cieľová skupinaCieľovými skupinami sú osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti starostlivosti o mazacie systémy stacionárnych a mobilných strojov.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti a praktické znalosti, ktoré mu umožňujú samostatne riadiť a realizovať činnosti spojené so starostlivosťou o mazacie systémy stacionárnych a mobilných strojov. Získané poznatky vytvárajú predpoklady pre kvalifikovaný prístup absolventa k eliminácii opotrebenia mazaných prvkov strojov a ich olejových náplní. Osvojí si najnovšie metódy a postupy v oblasti tribotechnickej diagnostiky a metodiku vyhodnocovania parametrov charakterizujúcich technický stav mazacích náplní strojov. Nadobudnuté poznatky uplatní v starostlivosti o stroje a výrobné zariadenia prakticky v každom výrobnom podniku v rámci hlavnej alebo vedľajšej pracovnej náplne.
Odborný garantprof. Ing. Zdenko Tkáč PhD.
Lektoridoc. Ing. Radoslav Majdan PhD., Ing. Milena Kureková , Ing. Radoslav Paulenka