Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Informačný systém ďalšieho vzdelávania bol zriadený na základe zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a slúži ako informačno – poradenský nástroj podporujúci rozvoj ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike. ISDV je určený predovšetkým vzdelávacím inštitúciám uchádzajúcim sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a účastníkom vzdelávania, pre ktorých poskytuje základné informácie o akreditovaných programoch ďalšieho vzdelávania vo forme špecifikácie poskytovateľa vzdelávania, typov ponúkaných vzdelávacích programov a vzdelávacích modulov. 

Poskytuje základné informácie o procese overovania odbornej spôsobilosti a zoznam inštitúcií, ktorým boli vydané oprávnenia na vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti.  

NedisKVALIFIKUJ SA!


V súvislosti so zabezpečením informovanosti k vyhlásenej výzve na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR ako gestor PO Vzdelávanie OP Ľudské zdroje, pripravujeme ďalšie kolo informačných seminárov: