Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Opatrenie v oblasti poskytovania akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase epidémie COVID – 19.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 oznamujeme vzdelávacím inštitúciám, ktoré poskytujú akreditované vzdelávacie programy že môžu až do odvolania primerane v závislosti od zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu využívať aj dištančnú formu vzdelávania, a to predovšetkým pri výučbe teoretickej časti akreditovaného vzdelávacieho programu, pri praktickom nácviku získaných vedomosti, ak to zameranie vzdelávacieho programu umožňuje. Dištančnú formu vzdelávania nie je možné uplatňovať v rámci praktického alebo odborného výcviku tam, kde je nevyhnutná priama účasť na vzdelávaní. Predovšetkým nemožno dištančnú formu vzdelávania využívať pri praktickom alebo odbornom výcviku v akreditovaných vzdelávacích programov, po absolvovaní ktorých absolventi musia absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti, kde po úspešnom absolvovaní skúšky získajú osvedčenie o kvalifikácii, na základe ktorého môžu požiadať o živnostenské oprávnenie. Ide o tieto kvalifikácie: http://isdv.iedu.sk/EligibleInstitutions.aspx. Pri týchto vzdelávacích programoch je možné dištančnú formu vzdelávania primerane využívať iba v rámci teoretickej časti. Uvedené odporúčanie sa nevzťahuje na akreditované vzdelávacie programy Wellness pracovník – masérske služby a Mediátor, kde je možná iba prezenčná forma výučby.

Žiadame poskytovateľov akreditovaných vzdelávacích programov, aby v tejto zložitej situácii pristupovali k uplatňovaniu dištančnej formy vzdelávania zodpovedne tak, aby bol skutočne naplnený a overený cieľ vzdelávania. Dištančné vzdelávanie musí byť uskutočňované tak, aby bolo možné vierohodne preukázať, že daný učebný plán a učebné osnovy boli v požadovanej miere prebrané a riadne zdokumentované. Všetky povinnosti vzdelávacích inštitúcií, ktorým boli vydané potvrdenia o akreditácii podľa uvedeného zákona, zostávajú zachované. Nájdete ich tu: http://isdv.iedu.sk/Commitments.aspx

V prípade, že to umožňuje zameranie akreditovaného vzdelávacieho programu a za predpokladu, že účastník vzdelávania absolvoval akreditovaný vzdelávací program v plnom rozsahu, je možné uskutočniť záverečnú skúšku aj dištančnou formou. Priebeh skúšky musí byť riadne zdokumentovaný.

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania prezenčnou formou v prípade, že sa realizuje v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, a teda záleží od momentálnej epidemiologickej situácie, pričom za priebeh zodpovedá poskytovateľ vzdelávania.

Realizáciu akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré boli zahájené pred vypuknutím pandémie a boli riadne zahlásené v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania možno predĺžiť v prípade, že sa z dôvodu prekážok súvisiacich s pandémiou nestihli prebrať v plnom rozsahu do doby platnosti akreditácie. Akreditované vzdelávacie programy je potrebné ukončiť v čo najskoršom možnom termíne, a to za podmienky, že kvalita výučby bude zachovaná v plnom rozsahu.