Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Opatrenie v oblasti poskytovania akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase epidémie COVID – 19.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 oznamujeme vzdelávacím inštitúciám, ktoré poskytujú akreditované vzdelávacie programy že môžu až do odvolania primerane v závislosti od zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu využívať aj dištančnú formu vzdelávania, a to predovšetkým pri výučbe teoretickej časti akreditovaného vzdelávacieho programu, pri praktickom nácviku získaných vedomosti, ak to zameranie vzdelávacieho programu umožňuje. Dištančnú formu vzdelávania nie je možné uplatňovať v rámci praktického alebo odborného výcviku tam, kde je nevyhnutná priama účasť na vzdelávaní. Predovšetkým nemožno dištančnú formu vzdelávania využívať pri praktickom alebo odbornom výcviku v akreditovaných vzdelávacích programov, po absolvovaní ktorých absolventi musia absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti, kde po úspešnom absolvovaní skúšky získajú osvedčenie o kvalifikácii, na základe ktorého môžu požiadať o živnostenské oprávnenie. Ide o tieto kvalifikácie: http://isdv.iedu.sk/EligibleInstitutions.aspx. Pri týchto vzdelávacích programoch je možné dištančnú formu vzdelávania primerane využívať iba v rámci teoretickej časti.

Žiadame poskytovateľov akreditovaných vzdelávacích programov, aby v tejto zložitej situácii pristupovali k uplatňovaniu dištančnej formy vzdelávania zodpovedne tak, aby bol skutočne naplnený a overený cieľ vzdelávania. Dištančné vzdelávanie musí byť uskutočňované tak, aby bolo možné vierohodne preukázať, že daný učebný plán a učebné osnovy boli v požadovanej miere prebrané a riadne zdokumentované. Všetky povinnosti vzdelávacích inštitúcií, ktorým boli vydané potvrdenia o akreditácii podľa uvedeného zákona, zostávajú zachované. Nájdete ich tu: http://isdv.iedu.sk/Commitments.aspx

V prípade, že to umožňuje zameranie akreditovaného vzdelávacieho programu a za predpokladu, že účastník vzdelávania absolvoval akreditovaný vzdelávací program v plnom rozsahu, je možné uskutočniť záverečnú skúšku aj dištančnou formou. Priebeh skúšky musí byť riadne zdokumentovaný.

Pri poskytovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor je povolená dištančná forma vzdelávania, záverečná skúška musí byť realizovaná prezenčne.

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania prezenčnou formou v prípade, že sa realizuje v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, a teda záleží od momentálnej epidemiologickej situácie, pričom za priebeh zodpovedá poskytovateľ vzdelávania.

Realizáciu akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré boli zahájené pred vypuknutím pandémie a boli riadne zahlásené v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania možno predĺžiť v prípade, že sa z dôvodu prekážok súvisiacich s pandémiou nestihli prebrať v plnom rozsahu do doby platnosti akreditácie. Akreditované vzdelávacie programy je potrebné ukončiť v čo najskoršom možnom termíne, a to za podmienky, že kvalita výučby bude zachovaná v plnom rozsahu.