Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Opatrenie v oblasti poskytovania akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase epidémie COVID – 19.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 odporúčame vzdelávacím inštitúciám, ktoré poskytujú akreditované vzdelávacie programy podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a ktoré v súčasnosti nie je možné uskutočňovať prezenčnou formou, aby až do odvolania primerane v závislosti od zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu využívali dištančnú formu vzdelávania, a to predovšetkým pri výučbe teoretickej časti akreditovaného vzdelávacieho programu, pri praktickom nácviku získaných vedomosti, ak to zameranie vzdelávacieho programu umožňuje.

Dištančnú formu vzdelávania nie je možné uplatňovať v rámci praktického alebo odborného výcviku tam, kde je nevyhnutná priama účasť na vzdelávaní. Predovšetkým nemožno dištančnú formu vzdelávania využívať pri praktickom alebo odbornom výcviku v akreditovaných vzdelávacích programov, po absolvovaní ktorých absolventi musia absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti, kde po úspešnom absolvovaní skúšky získajú osvedčenie o kvalifikácii, na základe ktorého môžu požiadať o živnostenské oprávnenie. Ide o tieto kvalifikácie: zoznam kvalifikácií. Pri týchto vzdelávacích programoch je možné dištančnú formu vzdelávania primerane využívať iba v rámci teoretickej časti.

Uvedené odporúčanie sa takisto nevzťahuje na akreditované vzdelávacie programy Wellness pracovník – masérske služby a Mediátor, kde je možná iba prezenčná forma výučby, a teda nie je možné ani teoretickú časť uskutočňovať dištančnou formou.

Pri ostatných akreditovaných vzdelávacích programoch žiadame poskytovateľov akreditovaných vzdelávacích programov, aby v tejto zložitej situácii pristupovali k uplatňovaniu dištančnej formy vzdelávania zodpovedne tak, aby bol skutočne naplnený a overený cieľ vzdelávania. Dištančné vzdelávanie musí byť uskutočňované tak, aby bolo možné vierohodne preukázať, že daný učebný plán a učebné osnovy boli v požadovanej miere prebrané a riadne zdokumentované. Všetky povinnosti vzdelávacích inštitúcií, ktorým boli vydané potvrdenia o akreditácii podľa uvedeného zákona, zostávajú zachované. Nájdete ich tu: povinnosti vzdelávacej inštitúcie

V prípade, že to umožňuje zameranie akreditovaného vzdelávacieho programu a za predpokladu, že účastník vzdelávania absolvoval akreditovaný vzdelávací program v plnom rozsahu, je možné uskutočniť záverečnú skúšku dištančnou formou. Priebeh skúšky musí byť riadne zdokumentovaný.