Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieInštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieTomášikova 5238/28A, 821 01 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii2905/2017/54/1
Dátum vydania potvrdenia26. 5. 2017
Cieľová skupinaOsoby pôsobiace, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektor v oblasti vzdelávania dospelých.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológiu, teoretické východiská, legislatívu). Pozná špecifiká učenia sa dospelých, bariéry vo vzdelávaní dospelých a možnosti ich prekonávania. Vie sa orientovať v rôznych sociálnych situáciách. Ovláda komunikačné, kooperačné a kognitívne kompetencie. Vie aplikovať prezentačné zručnosti a pozná spôsoby využitia moderných technológií vo vzdelávaní dospelých. Má osvojené teoretické poznatky a praktické lektorské zručnosti z oblasti projektovania vzdelávania. Vie analyzovať vzdelávacie potreby účastníkov vzdelávacieho programu, zistiť ich vstupnú úroveň kompetencií, stanoviť a štruktúrovať ciele a obsah vzdelávania. Je schopný využívať optimálne metódy a formy vzdelávania dospelých. Ovláda diagnostikovanie skupiny účastníkov a jednotlivca vo vzdelávaní a vie využívať metódy hodnotenia. Je schopný samostatne viesť lektorské vystúpenie s naplánovaným obsahom a časovým harmonogramom, riadiť učebnú skupinu a pracovať so skupinovou dynamikou, a riešiť vzniknuté situácie v skupine. Vie poskytovať spätnú väzbu a vyhodnotiť účinnosť vzdelávacieho programu, a prijať vhodné opatrenia.
Odborný garantdoc. Ing. Peter Szovics PhD.
Lektoridoc. Ing. Peter Szovics PhD., Mgr. Ivana Miklovič(rod. Rošková) PhD., PhDr. Branislav Frk PhD., PhDr. Katarína Miklošová , PhDr. Marián Štermenský PhD.